obviniť

koho z čoho accuse sb of sth, (polícia) charge sb with sth, (dať vinu) blame sb for sth

Obvinil ma z krádeže/z klamstva.
He accused me of theft/lying.
hɪ əˈkjuːzd miː əv θεft/ˈlaɪɪŋ
Je obvinený z podvodu.
He stands accused of fraud.
hɪ stændz əˈkjuːzd əv frɔːd
Často ho obviňujú z...
He's often accused of..., He's often blamed for...
hiːz ˈɒftn əˈkjuːzd əvˌ hiːz ˈɒftn bleɪmd fə
Krivo ho obvinili...
They accused him falsely...
ðeɪ əˈkjuːzd hɪm ˈfɔːlslɪ