obťažovať sa

bother, take the trouble, trouble osf

Neobťažuj sa!
Don't bother.
dəʊnt ˈbɒðə
Ani sa neobťažoval zavolať mi.
He didn't even take the trouble to call.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn teɪk ðə ˈtrʌbl tə kɔːl
Kvôli mne sa neobťažujte.
Don't bother on my account.
dəʊnt ˈbɒðə ɒn maɪ əˈkaʊnt