obsadiť

čo occupy, (zabrať) take, (územie) take over sth

Obsadené. (miesto ap.)
Occupied.
ˈɒkjʊˌpaɪd
Obsadené. (v moteli ap.)
No vacancies.
nəʊ ˈveɪkənsɪz
Stále je obsadené. (linka)
The line is busy all the time., The line is engaged all the time.
ðə laɪn ɪz ˈbɪzɪ ɔːl ðə taɪmˌ ðə laɪn ɪz ɪnˈgeɪdʒd ɔːl ðə taɪm
Tieto miesta sú obsadené.
These seats are occupied., These seats are taken.
ðiːz siːts ɑː ˈɒkjʊˌpaɪdˌ ðiːz siːts ɑː ˈteɪkən
Obsadili celý stôl.
They took the whole table.
ðeɪ tʊk ðə həʊl ˈteɪbl
Obsadila tretie miesto.
She took third place.
ʃɪ tʊk θɜːd pleɪs
Obsadil film dobrými hercami.
He cast the film with good actors.
hɪ kɑːst ðə fɪlm wɪθ gʊd ˈæktəz
Americké jednotky obsadili mesto.
American troops took over the town.
əˈmεrɪkən truːps tʊk ˈəʊvə ðə taʊn