o

1(obsahovo) about, of

O čom premýšľaš?
What are you thinking of/about?
wɒt ɑː juː ˈθɪŋkɪŋ əv/əˈbaʊt?
O čo ide?
What is it (about)?, What is the matter?
wɒt ɪz ɪt (əˈbaʊt)?ˌ wɒt ɪz ðə ˈmætə?
O čo mu ide? (o čo sa snaží)
What's his point?, What's his deal?
wɒts hɪz pɔɪnt?ˌ wɒts hɪz diːl?
O to (tu) nejde.
That is not the point.
ðæt ɪz nɒt ðə pɔɪnt
O nič nejde. (nič dôležité)
It's no big deal.
ɪts nəʊ bɪg diːl
O čo sa stavíš?
What's the bet?, How much will you bet?
wɒts ðə bεt?ˌ haʊ mʌtʃ wɪl juː bεt?
Volala o pomoc.
She cried for help.
ʃɪ ˈkraɪd fə hεlp
Staraj sa o seba.
Mind your own business.
maɪnd jɔː əʊn ˈbɪznɪs
Stará sa o dve deti.
She looks after two kids.
ʃɪ lʊks ˈɑːftə tuː kɪdz
Bojím sa o teba.
I worry about you.
aɪ ˈwʌrɪ əˈbaʊt juː
Máte záujem o...?
Are you interested in...?
ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn?
Musí podať hlásenie/správu o...
He must submit a report on...
hɪ mʌst səbˈmɪt ə rɪˈpɔːt ɒn
Radi diskutujeme o umení.
We like discussing art.
wiː laɪk dɪˈskʌsɪŋ ɑːt

2(časový údaj) at

O koľkej?
At what time?
æt wɒt taɪm?
Išiel som spať o polnoci.
I went to bed at midnight.
aɪ wεnt tə bεd æt ˈmɪdˌnaɪt
Zobudil ma o pol tretej.
He woke me up at half past two.
hɪ wəʊk miː ʌp æt hɑːf pɑːst tuː
Vrátim sa o hodinu.
I'll be back in an hour.
aɪl biː bæk ɪn ən aʊə
O pár dní neskôr... (s oneskorením)
A few days later...
ə fjuː deɪz ˈleɪtə
O pár dní neskôr... (po uplynutí)
After few days...
ˈɑːftə fjuː deɪz

3(miera) by

Som o dva roky starší.
I'm two years older.
aɪm tuː jɪəz ˈəʊldə
Je o hlavu vyšší než ja.
He's a head taller than me.
hiːz ə hεd tɔːlə ðæn miː
Tie nohavice sú o číslo menšie. (príliš malé)
These trousers are a size too small.
ðiːz ˈtraʊzəz ɑː ə saɪz tuː smɔːl