nutný

necessary, (celkom zásadný) essential, (zásadne dôležitý) imperative

Bolo to nutné?
Was it/that necessary?
wɒz ɪt/ðæt ˈnεsəsərɪ?
To nebude nutné.
It won't be necessary.
ɪt wəʊnt biː ˈnεsəsərɪ
Je (bezpodmienečne) nutné, aby...
It's (absolutely) necessary that...
ɪts (ˌæbsəˈluːtlɪ) ˈnεsəsərɪ ðæt
Nutne to potrebujem.
I need it badly.
aɪ niːd ɪt ˈbædlɪ
To nutne neznamená, že...
It doesn't necessarily mean that...
ɪt ˈdʌznt ˈnεsəsərɪlɪ miːn ðæt
V prípade nutnosti...
In case of necessity..., In case of need..., If necessary...
ɪn keɪs əv nɪˈsεsɪtɪˌ ɪn keɪs əv niːdˌ ɪf ˈnεsəsərɪ
len to najnutnejšie
only the bare essentials
ˈəʊnlɪ ðə bεə ɪˈsεnʃəlz