nútiť

koho force, compel, pressure sb

Nemôžem ťa nútiť, aby si to urobil.
I cannot force you to do it.
aɪ kæˈnɒt fɔːs juː tə dʊ ɪt
Boli sme nútení súhlasiť.
We were compelled to agree.
wiː wɜː kəmˈpεld tə əˈgriː
Menšie obchody boli nútené zatvoriť.
The smaller shops were forced to close down.
ðə smɔːlə ʃɒps wɜː fɔːst tə kləʊz daʊn
Kto ťa núti?
Who's forcing you?
huːz fɔːsɪŋ juː?