nový

new, (originálny) novel, (čerstvý, neošúchaný) fresh

Čo je nové?
What's new/the news?
wɒts njuː/ðə njuːz?
To nie je nič nové.
It is nothing new.
ɪt ɪz ˈnʌθɪŋ njuː
Je ako nový.
It's as good as new.
ɪts əz gʊd əz njuː
To je pre mňa nové. (skúsenosť ap.)
It's something new to me.
ɪts ˈsʌmθɪŋ njuː tə miː
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
ˈhæpɪ njuː jɪə!
Nová metla dobre zametá.
New broom sweeps clean.
njuː bruːm swiːps kliːn
úplne nový
brand/spanking new
brænd/ˈspæŋkɪŋ njuː
najnovšia verzia
the latest version, the most recent version
ðə ˈleɪtɪst ˈvɜːʃənˌ ðə məʊst ˈriːsnt ˈvɜːʃən
najnovšie správy (najčerstvejšie)
the latest news
ðə ˈleɪtɪst njuːz
nové zemiaky
baby new potatoes
ˈbeɪbɪ njuː pəˈteɪtəʊz
nové korenie
pimento, allspice
pɪˈmεntəʊˌ ˈɔːlˌspaɪs
novší (všeobecne)
newer
njuːə
novší (aktuálnejší)
more recent
mɔː ˈriːsnt