niektorý

some, (jeden) one, (v otázke, ktorýkoľvek) any

Vie to niektorý z vás?
Does any of you know (that)?
dʌz ˈεnɪ əv juː nəʊ (ðæt)?
Niektorí ľudia si myslia...
Some people think...
sʌm ˈpiːpl θɪŋk
V niektorý deň sa zastavím.
I'll come over some day.
aɪl kʌm ˈəʊvə sʌm deɪ
len niektorí z nich
only some of them
ˈəʊnlɪ sʌm əv ðəm