niekto

someone, somebody, (v otázke a zápore) anybody

Spýtaj sa niekoho.
Ask somebody.
ɑːsk ˈsʌmbədɪ
Je tu niekto?
(Is there) anybody here?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌbɒdɪ hɪə?
Vie/Pozná to niekto z vás?
Does any of you know (that)?
dʌz ˈεnɪ əv juː nəʊ (ðæt)?
Potrebujem niekoho, kto mi pomôže.
I need someone to help me.
aɪ niːd ˈsʌmˌwʌn tə hεlp miː
Niekto zazvonil. (pri dverách)
There was a ring at the door.
ðεə wɒz ə rɪŋ æt ðə dɔː
Nie je to len tak niekto.
He isn't just anybody.
hɪ ˈɪznt dʒʌst ˈεnɪˌbɒdɪ
Je to niekto! (osobnosť)
He is somebody!
hɪ ɪz ˈsʌmbədɪ!
To rozprávaj niekomu inému.
Tell it to the marines!
tεl ɪt tə ðə məˈriːnz!
Haló, je tam niekto?
Hello, anybody there?
hεˈləʊˌ ˈεnɪˌbɒdɪ ðεə?
niekto iný
someone/somebody else
ˈsʌmˌwʌn/ˈsʌmbədɪ εls