nechať

1(dopustiť) let sb do sth, allow, permit sb to do sth

Nechajte ho ísť.
Let him go.
lεt hɪm gəʊ
Nechaj ma hádať.
Let me guess.
lεt miː gεs
Nenechaj sa vysmiať.
Don't be ridiculous.
dəʊnt biː rɪˈdɪkjʊləs
Nechajte ma dohovoriť!
Let me finish!
lεt miː ˈfɪnɪʃ!
Je dobrý. To sa musí nechať.
He is good. You have to hand it to him.
hɪ ɪz gʊd juː hæv tə hænd ɪt tə hɪm
Nechaj mu to.
Let him have it.
lεt hɪm hæv ɪt
Nenechám sa od neho urážať!
I will not be insulted by him!
aɪ wɪl nɒt biː ɪnˈsʌltɪd baɪ hɪm!
Nechal som sa oblafnúť. (oklamať)
I've been had., I've been taken in.
aɪv bɪn hædˌ aɪv bɪn ˈteɪkən ɪn
Nenechal sa presvedčiť.
He wouldn't be persuaded.
hɪ ˈwʊdnt biː pəˈsweɪdɪd

2(zanechať ap.) leave

Nechaj to na neskôr.
Leave it until/for later., Put it on hold.
liːv ɪt ʌnˈtɪl/fə ˈleɪtəˌ pʊt ɪt ɒn həʊld
Nenechávaj to na koniec/poslednú chvíľu.
Don't leave it until last/to the last minute.
dəʊnt liːv ɪt ʌnˈtɪl lɑːst/tə ðə lɑːst ˈmɪnɪt
Nechajme to tak (zabudnime na to).
Let's drop this subject., Let's forget it.
lεts drɒp ðɪs ˈsʌbdʒɪktˌ lεts fəˈgεt ɪt
Nechaj to tak! (nedotýkaj sa toho)
Leave it alone.
liːv ɪt əˈləʊn
Nechaj ma na pokoji!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Nenechaj ich čakať.
Don't keep them waiting.
dəʊnt kiːp ðəm weɪtɪŋ
Nechaj to tak, ako to je.
Leave it as it is.
liːv ɪt əz ɪt ɪz
Nechajte to na mňa.
Leave it (up) to me.
liːv ɪt (ʌp) tə miː
Chcete mu nechať odkaz?
Would you like to leave a message for him?
wʊd juː laɪk tə liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
To si nechajte za cestu.
Keep it as a bonus.
kiːp ɪt əz ə ˈbəʊnəs
Ja to tak nenechám!
I won't let it be/lie!
aɪ wəʊnt lεt ɪt biː/laɪ!
Nechajme to na inokedy.
I will take a rain check on that.
aɪ wɪl teɪk ə reɪn tʃεk ɒn ðæt
Nechala ma. (opustila)
She left me., She dumped me.
ʃɪ lεft miːˌ ʃɪ dʌmpt miː
Nechaj(te) ma!
Leave me be!
liːv miː biː!