nastúpiť

do čoho get in, (do vlaku ap.) get on, (vstúpiť na palubu) board sth

Nastúpte (si)!
Get in!
gεt ɪn!
Nastúpil do auta a odišiel.
He got in the car and drove away.
hɪ gɒt ɪn ðə kɑː ænd drəʊv əˈweɪ
Nastúpili sme do lietadla.
We boarded the plane.
wiː bɔːdɪd ðə pleɪn
Kedy nastupuješ? (do práce ap.)
When do you start?
wεn dʊ juː stɑːt?
Nastupuje nová generácia.
A new generation is taking over., A new generation is coming in.
ə njuːˌdʒεnəˈreɪʃən ɪz ˈteɪkɪŋ ˈəʊvəˌ ə njuːˌdʒεnəˈreɪʃən ɪz ˈkʌmɪŋ ɪn
Nastúpil do funkcie v...
He assumed office in...
hɪ əˈsjuːmd ˈɒfɪs ɪn
Zajtra nastúpi do školy.
Tomorrow he'll commence his studies., He's starting school tomorrow.
təˈmɒrəʊ hiːl kəˈmεns hɪz ˈstʌdɪzˌ hiːz stɑːtɪŋ skuːl təˈmɒrəʊ
Oba tímy nastúpia proti sebe vo finále.
Both teams will meet in the finals.
bəʊθ tiːmz wɪl miːt ɪn ðə ˈfaɪnlz