narodiť sa

be born

Kde/Kedy si sa narodil?
Where/When were you born?
wεə/wεn wɜː juː bɔːn?
Narodil som sa...
I was born...
aɪ wɒz bɔːn
Narodila sa nám dcéra!
We have a daughter!
wiː hæv ə ˈdɔːtə!
Narodil sa talianskym rodičom v roku...
He was born of Italian parents in...
hɪ wɒz bɔːn əv ɪˈtæljən ˈpεərənts ɪn