napriek

čomu despite, in spite of, against sth

Aj napriek porážke...
Despite the loss...
dɪˈspaɪt ðə lɒs
Napriek očakávaniam...
Contrary to expectations...
ˈkɒntrərɪ təˌεkspεkˈteɪʃənz
Išiel tam napriek zákazu.
He went there in spite of the ban.
hɪ wεnt ðεə ɪn spaɪt əv ðə bæn
Napriek svojmu veku je veľmi čulý.
He is still very active despite his age.
hɪ ɪz stɪl ˈvεrɪ ˈæktɪv dɪˈspaɪt hɪz eɪdʒ