najviac

(the) most, (väčšinou) most of sth, (najväčšmi) at (the) most

Dostal najviac peňazí.
He got the most money.
hɪ gɒt ðə məʊst ˈmʌnɪ
Ktorý sa ti páči najviac?
Which one do you like best/most?
wɪtʃ wʌn dʊ juː laɪk bεst/məʊst?
Môže dostať najviac dva roky.
He can get a maximum of two years.
hɪ kən gεt ə ˈmæksɪməm əv tuː jɪəz
čo možno najviac
as much as possible
əz mʌtʃ əz ˈpɒsɪbl
najviac zo všetkého
most of all
məʊst əv ɔːl
čo najviac peňazí/ľudí
as much money/many people as possible
əz mʌtʃ ˈmʌnɪ/ˈmεnɪ ˈpiːpl əz ˈpɒsɪbl
vyťažiť čo najviac z čoho, čo najviac využiť čo
make the most of sth
meɪk ðə məʊst