náhodou

by chance, (nedopatrením) by accident, accidentally

Stretli sme sa náhodou.
We met by chance.
wiː mεt baɪ tʃɑːns
Náhodou tam práve bol.
He happened to be there.
hɪ ˈhæpnd tə biː ðεə
Nemáte/Neviete náhodou...?
Do you happen to have/know...?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv/nəʊ?
Keby si si to náhodou rozmyslel...
Should you change your mind...
ʃʊd juː tʃeɪndʒ jɔː maɪnd
čírou náhodou
by pure chance/accident, by sheer chance/fluke
baɪ pjʊə tʃɑːns/ˈæksɪdəntˌ baɪ ʃɪə tʃɑːns/fluːk
šťastnou náhodou
by lucky chance
baɪ ˈlʌkɪ tʃɑːns
nešťastnou náhodou
by mischance, by accident
baɪ mɪsˈtʃɑːnsˌ baɪ ˈæksɪdənt