na

on, (v mieste) at, (v oblasti, čase) in

Na zdravie. (prípitok)
Your health., Cheers.
jɔː hεlθˌ tʃɪəz
Na zdravie. (pri kýchnutí)
Bless you.
blεs juː
Čo ty na to?
How is that?, What do you think of it?
haʊ ɪz ðæt?ˌ wɒt dʊ juː θɪŋk əv ɪt?
Nič na tom nie je.
There is nothing to it.
ðεə ɪz ˈnʌθɪŋ tə ɪt
Pozri sa na to.
Check it out.
tʃεk ɪt aʊt
Hráš na gitare?
Do you play guitar?
dʊ juː pleɪ gɪˈtɑː?
Neviem písať na stroji.
I can't type(write).
aɪ kɑːnt taɪp(raɪt)
Polož to na stôl/zem.
Put it on the table/floor.
pʊt ɪt ɒn ðə ˈteɪbl/flɔː
Bývame na vidieku.
We live in the country.
wiː lɪv ɪn ðə ˈkʌntrɪ
Stretol som ho na ulici.
I met him in the street.
aɪ mεt hɪm ɪn ðə striːt
Skončil na ulici. (ako bezdomovec)
He ended up on the street.
hɪ εndɪd ʌp ɒn ðə striːt
Stretneme sa na zastávke.
Meet me at the stop.
miːt miː æt ðə stɒp
Pôjdeme asi na pláž.
We'll probably go to the beach.
wiːl ˈprɒbəblɪ gəʊ tə ðə biːtʃ
Je to na severe/juhu USA.
It's in the north/south of USA.
ɪts ɪn ðə nɔːθ/saʊθ əvˌjuːεsˈeɪ
Preberieme to na schôdzi.
We'll discuss it at the meeting.
wiːl dɪˈskʌs ɪt æt ðə ˈmiːtɪŋ
Našiel som to na internete.
I found it on the Internet.
aɪ faʊnd ɪt ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt
Išla na nákup.
She went shopping.
ʃɪ wεnt ˈʃɒpɪŋ
Poďme na pivo.
Let's go for a beer.
lεts gəʊ fɔː ə bɪə
Idem na záchod.
I'm going to the toilet.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈtɔɪlɪt
Musím ísť na poštu.
I have to go to the post office.
aɪ hæv tə gəʊ tə ðə pəʊst ˈɒfɪs
Boli sme na výlete.
We were on a trip.
wiː wɜː ɒn ə trɪp
Ideme na dovolenku.
We are going on holiday/ (AmE) vacation.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ/ vəˈkeɪʃən
Vrátime sa na jar.
We'll return in (the) spring.
wiːl rɪˈtɜːn ɪn (ðə) sprɪŋ
Odložíme to na piatok.
We will postpone it until Friday.
wiː wɪl pəʊstˈpəʊn ɪt ʌnˈtɪl ˈfraɪdeɪ
Listy posielajte na... (adresu)
Send your letters to...
sεnd jɔː ˈlεtəz tə
Cena klesla na 1 dolár.
The price dropped to 1 dollar.
ðə praɪs drɒpt tə wʌn ˈdɒlə
Zomrel na infarkt.
He died of a heart attack.
hɪ daɪd əv ə hɑːt əˈtæk
Je to k dispozícii na požiadanie.
It's available on demand., It's available on request.
ɪts əˈveɪləbl ɒn dɪˈmɑːndˌ ɪts əˈveɪləbl ɒn rɪˈkwεst
Videl som to na vlastné oči.
I saw it with my own eyes.
aɪ sɔː ɪt wɪθ maɪ əʊn aɪz
Išiel som na červenú.
I ran a red light., I went through a red light.
aɪ ræn ə rεd laɪtˌ aɪ wεnt θruː ə rεd laɪt
Na ako dlho...?
For how long...?
fə haʊ lɒŋ?
Zostaneš tu na noc?
Will you stay (here) overnight?
wɪl juː steɪ (hɪə)ˌəʊvəˈnaɪt?
Ide jej na päťdesiat.
She is pushing fifty., She is getting on for fifty.
ʃɪ ɪz ˈpʊʃɪŋ ˈfɪftɪˌ ʃɪ ɪz gεtɪŋ ɒn fə ˈfɪftɪ
Je štvrť na päť.
It's quarter past four.
ɪts ˈkwɔːtə pɑːst fɔː
Maj na pamäti, že...
Keep in mind that...
kiːp ɪn maɪnd ðæt
Nechajte to na mňa.
Leave it (up) to me.
liːv ɪt (ʌp) tə miː
Nemáme na výber.
We have no choice.
wiː hæv nəʊ tʃɔɪs
Čo si dáš na obed?
What will you have for lunch?
wɒt wɪl juː hæv fə lʌntʃ?
Dupni na to! (v aute)
Step on it/the gas!, Put your foot down!, Floor it!
stεp ɒn ɪt/ðə gæs!ˌ pʊt jɔː fʊt daʊn!ˌ flɔː ɪt!
Choďte až na koniec ulice.
Go to the end of the street.
gəʊ tə ðiː εnd əv ðə striːt
Mesto leží na kopci.
The town is situated on (the top of) the hill.
ðə taʊn ɪz ˈsɪtjʊˌeɪtɪd ɒn (ðə tɒp əv) ðə hɪl
Pôjdeme na ryby/huby.
We'll go fishing/mushrooming.
wiːl gəʊ ˈfɪʃɪŋ/ˈmʌʃruːmɪŋ
Na ex!
Bottoms up!, Down the hatch!
ˈbɒtəmz ʌp!ˌ daʊn ðə hætʃ!
To nie je na zahodenie.
That's not bad.
ðæts nɒt bæd
na začiatku/konci
at the beginning/end
æt ðə bɪˈgɪnɪŋ/εnd
na predaj
for sale
fə seɪl