myslieť si

think, (odhadovať) guess, reckon

Čo si o tom myslíš?
What do you think of/about it?
wɒt dʊ juː θɪŋk əv/əˈbaʊt ɪt?
To som si myslel. (tušil)
I thought as much., I thought so.
aɪ θɔːt əz mʌtʃˌ aɪ θɔːt səʊ
Kto si myslíš, že si?
Who do you think you are?
huː dʊ juː θɪŋk juː ɑː?
Veľa si o sebe myslí.
He has a high opinion of himself.
hɪ hæz ə haɪ əˈpɪnjən əv hɪmˈsεlf