môcť

1(byť schopný, mať možnosť ap.) can, (opis) be able to

Mohli by ste mi pomôcť?
Could you help me?
kʊd juː hεlp miː?
Čo pre vás môžem urobiť?
What can I do for you?
wɒt kən aɪ dʊ fə juː?
Nemôžem spať.
I can't sleep.
aɪ kɑːnt sliːp
Môžete sa posadiť.
You can sit down.
juː kən sɪt daʊn
Robili sme, čo sme mohli.
We did our best.
wiː dɪd aʊə bεst
Ako som to mohol vedieť?
How was I supposed to know?, How could I have known?
haʊ wɒz aɪ səˈpəʊzd tə nəʊ?ˌ haʊ kʊd aɪ hæv nəʊn?
Kto to mohol urobiť?
Who could have done it?
huː kʊd hæv dʌn ɪt?
Mohli ťa zabiť!
You could have been killed!
juː kʊd hæv bɪn kɪld!
Na to sa môžem vykašlať.
I don't give a damn!, I couldn't care less.
aɪ dəʊnt gɪv ə dæm!ˌ aɪ ˈkʊdnt kεə lεs
Môžete na minútku?
Can I talk to you for a minute?
kən aɪ tɔːk tə juː fə ə ˈmɪnɪt?
Môžeš mi našepkať?
Can you give me a clue/hint?
kən juː gɪv miː ə kluː/hɪnt?
Nemôžem si pomôcť.
I can't help it/myself.
aɪ kɑːnt hεlp ɪt/maɪˈsεlf
Nemôžem ho ani vidieť!
I hate his guts., He's at the top of my shit list.
aɪ heɪt hɪz gʌtsˌ hiːz æt ðə tɒp əv maɪ ʃɪt lɪst
Tí mi môžu byť ukradnutí!
Screw them!, Let them go to hell!
skruː ðəm!ˌ lεt ðəm gəʊ tə hεl!

2(smieť) may, can, (opis) be allowed to

Môžem otvoriť okno?
May I open the window?
meɪ aɪ ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ?
To nemôžeš!
You can't (do that)!
juː kɑːnt (dʊ ðæt)!
Môže sa tu fajčiť?
Is smoking allowed here?, Is it allowed to smoke here?
ɪz ˈsməʊkɪŋ əˈlaʊd hɪə?ˌ ɪz ɪt əˈlaʊd tə sməʊk hɪə?
To nemohol byť on.
That can't have been him.
ðæt kɑːnt hæv bɪn hɪm
Koľko to môže stáť?
How much could it cost?
haʊ mʌtʃ kʊd ɪt kɒst?
To by mohla byť pravda.
It might be true.
ɪt maɪt biː truː
Môže mať okolo dvadsať.
He may be twenty or so.
hɪ meɪ biː ˈtwεntɪ ɔː səʊ

3(byť zodpovedný) be to blame, be at fault, be responsible for sth

Kto za to môže?
Who is to blame?, Whose fault is that?, Who's responsible for it?
huː ɪz tə bleɪm?ˌ huːz fɔːlt ɪz ðæt?ˌ huːz rɪˈspɒnsəbl fə ɪt?
Nemôžem za to.
It's not my fault., I'm not to blame for it.
ɪts nɒt maɪ fɔːltˌ aɪm nɒt tə bleɪm fə ɪt
Za to môžem ja.
It's my fault, (hovor.) My bad.
ɪts maɪ fɔːltˌ maɪ bæd