mimo

outside, (preč z) out of, (za bežnými hranicami) beyond

Je mimo mesta.
He is out of town.
hɪ ɪz aʊt əv taʊn
To išlo nejako mimo mňa. (nezaujímalo ap.)
This passed me by.
ðɪs pɑːst miː baɪ
Ak si to myslíš, tak si úplne mimo.
If you think so then you are all wet.
ɪf juː θɪŋk səʊ ðεn juː ɑː ɔːl wεt
To je mimo akýchkoľvek pochybností.
That's beyond all doubt.
ðæts bɪˈjɒnd ɔːl daʊt
Strela šla mimo.
The shot went/was wide.
ðə ʃɒt wεnt/wɒz waɪd
Mimo prevádzky.
Out of order.
aʊt əv ˈɔːdə
Bol úplne mimo. (zmätený ap.)
He was off his head.
hɪ wɒz ɒf hɪz hεd
Chodíme k moru mimo sezóny.
We go to the seaside off season.
wiː gəʊ tə ðə ˈsiːˌsaɪd ɒf ˈsiːzn
mimo poradia
out of turn
aʊt əv tɜːn