milý

dear, (povahovo) kind, (a príjemný) nice

Milý Robin, ... (v liste)
Dear Robin, ...
dɪə ˈrɒbɪnˌ
To je od vás veľmi milé.
It is so nice of you.
ɪt ɪz səʊ naɪs əv juː
Je ku mne veľmi milý.
He is very kind to me.
hɪ ɪz ˈvεrɪ kaɪnd tə miː
To je ale milé prekvapenie!
What a lovely surprise!
wɒt ə ˈlʌvlɪ səˈpraɪz!
Bol som milo prekvapený.
I was pleasantly surprised.
aɪ wɒz ˈplεzntlɪ səˈpraɪzd
To je nemilé!
That's trouble!
ðæts ˈtrʌbl!
Čakalo nás nemilé prekvapenie.
An unpleasant surprise awaited us.
ən ʌnˈplεznt səˈpraɪz əˈweɪtɪd əs