mieriť

čím na koho/čo aim, point, (mať namierené) kam be heading/head swh

Kam tým mieriš?
What are you getting at?, What are you driving at?
wɒt ɑː juː gεtɪŋ æt?ˌ wɒt ɑː juː ˈdraɪvɪŋ æt?
Mieril zbraňou na lupiča.
He was pointing his gun at the burglar.
hɪ wɒz ˈpɔɪntɪŋ hɪz gʌn æt ðə ˈbɜːglə
Vlak mieri do...
The train is heading to..., The train is bound for...
ðə treɪn ɪz ˈhεdɪŋ təˌ ðə treɪn ɪz baʊnd fə
Mierim domov.
I'm heading home.
aɪm ˈhεdɪŋ həʊm