merať

čo measure, (spotrebu ap.) meter, (prístrojom) gauge sth

Koľko to meria?
How long is it?
haʊ lɒŋ ɪz ɪt?
Koľko meriate?
How tall are you?, What's your height?
haʊ tɔːl ɑː juː?ˌ wɒts jɔː haɪt?
Otec meria dva metre.
My father is two metres tall.
maɪ ˈfɑːðə ɪz tuː ˈmiːtəz tɔːl
Meral si si teplotu?
Did you take your temperature?
dɪd juː teɪk jɔː ˈtεmprɪtʃə?
Budem ti merať čas.
I will time you.
aɪ wɪl taɪm juː
Dvakrát meraj, raz strihaj.
Look before you leap.
lʊk bɪˈfɔː juː liːp
merať dvojakým metrom
use/have/apply double standard(s)
juːz/hæv/əˈplaɪ ˈdʌbl ˈstændəd(εs)