medzi

between, (v skupine) among(st), (vo vymedzenom priestore) within

Aký je rozdiel medzi...?
What's the difference between...?
wɒts ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn?
Si medzi priateľmi.
You are among friends.
juː ɑː əˈmʌŋ frεndz
Hádajú sa medzi sebou.
They argue among themselves.
ðeɪ ˈɑːgjuː əˈmʌŋ ðəmˈsεlvz
Príď medzi nás.
Come and join us.
kʌm ænd dʒɔɪn əs
Stál medzi dvermi.
He stood in the door(way).
hɪ stʊd ɪn ðə dɔː(weɪ)
Medzi deťmi je veľmi obľúbená.
She's very popular with children.
ʃiːz ˈvεrɪ ˈpɒpjʊlə wɪθ ˈtʃɪldrən
Medzi moje povinnosti patrí...
My duties include..., Among my duties are...
maɪ ˈdjuːtɪz ɪnˈkluːdˌ əˈmʌŋ maɪ ˈdjuːtɪz ɑː
Patrí medzi najlepších...
He ranks among the best...
hɪ ræŋks əˈmʌŋ ðə bεst
Už nie je medzi nami.
He is no more with us.
hɪ ɪz nəʊ mɔː wɪθ əs
Niečo medzi tým.
Something in between.
ˈsʌmθɪŋ ɪn bɪˈtwiːn
Je to len medzi nami. (dôverné)
It's just between you and me.
ɪts dʒʌst bɪˈtwiːn juː ænd miː
medzi inými
among others
əˈmʌŋ ˈʌðəz
(v čase) medzi tým
in the meantime, in the intervening time
ɪn ðə ˈmiːnˌtaɪmˌ ɪn ðiːˌɪntəˈviːnɪŋ taɪm