malý

small, little

Tie topánky sú mi malé.
The shoes are too tight for me.
ðə ʃuːz ɑː tuː taɪt fə miː
Keď som bol malý/bola malá...
When I was little...
wεn aɪ wɒz ˈlɪtl
Je len malá nádej, že...
There is only little hope that...
ðεə ɪz ˈəʊnlɪ ˈlɪtl həʊp ðæt
Dostavili sa v malom počte.
They came in small numbers.
ðeɪ keɪm ɪn smɔːl ˈnʌmbəz
Chceš radšej menší alebo väčší?
Do you want the smaller or bigger one?
dʊ juː wɒnt ðə smɔːlə ɔː bɪgə wʌn?
Bol by to malý zázrak.
It would be a little miracle.
ɪt wʊd biː ə ˈlɪtl ˈmɪrəkl
ísť na malú (potrebu)
do (a) number one, go number one
dʊ (ə) ˈnʌmbə wʌnˌ gəʊ ˈnʌmbə wʌn
až na malé výnimky
with only minor exceptions
wɪθ ˈəʊnlɪ ˈmaɪnə ɪkˈsεpʃənz