lepší

better, (kvalitnejší) superior, (zlepšený) improved

Je oveľa lepší než...
He's much better than...
hiːz mʌtʃ ˈbεtə ðæn
Je to čím ďalej lepšie.
It's getting better all the time.
ɪts gεtɪŋ ˈbεtə ɔːl ðə taɪm
Je to stále lepšie ako nič.
It's still better than nothing.
ɪts stɪl ˈbεtə ðæn ˈnʌθɪŋ
Je to zmena k lepšiemu.
It's a change for the better.
ɪts ə tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə
Pamätám si lepšie časy.
I've seen better days.
aɪv siːn ˈbεtə deɪz
Dostal lepšiu dvojku. (v škole)
He got a B plus.
hɪ gɒt ə biː plʌs
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.
A bird in the hand is worth two in the bush.
ə bɜːd ɪn ðə hænd ɪz wɜːθ tuː ɪn ðə bʊʃ
Všetko najlepšie!
All the best!, Best wishes.
ɔːl ðə bεst!ˌ bεst wɪʃɪz
moje lepšie ja
my better self
maɪ ˈbεtə sεlf