ľahký

light, (jednoduchý) easy

Dali sme si ľahký obed.
We had a light lunch.
wiː hæd ə laɪt lʌntʃ
Mal som len ľahké zranenia.
I suffered only light injuries.
aɪ ˈsʌfəd ˈəʊnlɪ laɪt ˈɪndʒərɪz
Ten test bol (celkom) ľahký.
The test was (quite) easy.
ðə tεst wɒz (kwaɪt) ˈiːzɪ
Bude to ľahšie než minule.
It will be easier than last time.
ɪt wɪl biː ˈiːzɪə ðæn lɑːst taɪm
Najľahšie zo všetkého bolo...
The easiest thing was...
ðiː ˈiːzɪɪst θɪŋ wɒz
Boli to ľahko zarobené peniaze.
It was easy money.
ɪt wɒz ˈiːzɪ ˈmʌnɪ
Neber to na ľahkú váhu. (nepodceňuj)
Don't underestimate it.
dəʊntˌʌndərˈεstɪˌmeɪt ɪt
Ľahko prišlo, ľahko odišlo.
Easy come, easy go.
ˈiːzɪ kʌmˌ ˈiːzɪ gəʊ