ktorý

which (one), (o osobe) who, (ktorýkoľvek) any

Ktorý chceš?
Which one do you want?
wɪtʃ wʌn dʊ juː wɒnt?
Ktorý z nich je tvoj?
Which of them is yours?
wɪtʃ əv ðəm ɪz jɔːz?
V ktorom roku?
In What/Which year?
ɪn wɒt/wɪtʃ jɪə?
Z ktorej ruky? (vyber si)
Pick a hand!
pɪk ə hænd!
To je kniha, ktorú si chcel...
It's the book (that) you wanted...
ɪts ðə bʊk (ðæt) juː ˈwɒntɪd
Ľudia, ktorí si myslia, že je to...
People who think it is...
ˈpiːpl huː θɪŋk ɪt ɪz
môj priateľ, ktorý tam býva
my friend who lives there
maɪ frεnd huː lɪvz ðεə
prvý muž, ktorý preletel Atlantik
the first man to fly across the Atlantic
ðə fɜːst mæn tə flaɪ əˈkrɒs ðiː ətˈlæntɪk
Viem, ako sa ktorý volá.
I know the names of each of them.
aɪ nəʊ ðə neɪmz əv iːtʃ əv ðəm
Ako ktorý.
It differs., It depends.
ɪt ˈdɪfəzˌ ɪt dɪˈpεndz