kričať

cry, yell, shout

Prestaň na mňa kričať!
Stop yelling at me!
stɒp jεlɪŋ æt miː!
Kričal od bolesti.
He screamed with pain.
hɪ skriːmd wɪθ peɪn
Kričala o pomoc.
She cried for help.
ʃɪ ˈkraɪd fə hεlp
Nekrič!
Don't shout!
dəʊnt ʃaʊt!
Skríkol som naňho.
I shouted at him.
aɪ ʃaʊtɪd æt hɪm
Kričal z plných pľúc.
He screamed from the top of his lungs.
hɪ skriːmd frɒm ðə tɒp əv hɪz lʌŋz