každý

every (single), (jeden zo skupiny) each, (akýkoľvek) any

Mal by tu byť každú chvíľu.
He should be here (at) any moment.
hɪ ʃʊd biː hɪə (æt) ˈεnɪ ˈməʊmənt
Musíme tam v každom prípade ísť.
We have to go there in any case.
wiː hæv tə gəʊ ðεə ɪn ˈεnɪ keɪs
Snaž sa tomu za každú cenu vyhnúť.
Try to avoid it at all costs.
traɪ tə əˈvɔɪd ɪt æt ɔːl kɒsts
Je to v každom ohľade najlepšie riešenie.
It is the best solution in every respect.
ɪt ɪz ðə bεst səˈluːʃən ɪn ˈεvrɪ rɪˈspεkt
Každý štvrtok mám tenis.
I play tennis (on) Thursdays.
aɪ pleɪ ˈtεnɪs (ɒn) ˈθɜːzdeɪz
To dokáže každý.
Anyone can do it.
ˈεnɪˌwʌn kən dʊ ɪt
To vie každý.
Everybody knows it.
ˈεvrɪˌbɒdɪ nəʊz ɪt
každý druhý deň
every other/second day, on alternate days
ˈεvrɪ ˈʌðə/ˈsεkənd deɪˌ ɒn ɔːlˈtɜːnɪt deɪz
šaty na každú príležitosť
dress for every occasion
drεs fə ˈεvrɪ əˈkeɪʒən