jeden, jedna, jedno

one, (jediný) single, (ten istý) the same

Je jedna hodina.
It's one o'clock.
ɪts wʌn əˈklɒk
Nezvýšil ani jeden jediný.
Not a single one is left.
nɒt ə ˈsɪŋgl wʌn ɪz lεft
Ani jeden z nich nebol... (z dvoch)
Neither of them was...
ˈnaɪðə əv ðəm wɒz
Nechcem ani jeden. (z dvoch)
I don't want either.
aɪ dəʊnt wɒnt ˈaɪðə
Pozreli sa jeden na druhého.
They looked at each other.
ðeɪ lʊkt æt iːtʃ ˈʌðə
Ber ich po jednom/jeden po druhom.
Take them one at a time/one by one.
teɪk ðəm wʌn æt ə taɪm/wʌn baɪ wʌn
Jeden nikdy nevie.
One never knows., You never know.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː ˈnεvə nəʊ
Jedno ma ale štve...
But there is one thing that bugs me...
bət ðεə ɪz wʌn θɪŋ ðæt bʌgz miː
Je to jedno a to isté.
That's the same (thing).
ðæts ðə seɪm (θɪŋ)
Je mi to jedno.
I don't care (about it)., I don't mind., I don't give a damn.
aɪ dəʊnt kεə (əˈbaʊt ɪt)ˌ aɪ dəʊnt maɪndˌ aɪ dəʊnt gɪv ə dæm
Nie je to jedno?
Does it matter?
dʌz ɪt ˈmætə?
Jeden za všetkých, všetci za jedného.
One for all and all for one.
wʌn fə ɔːl ænd ɔːl fə wʌn
v jednom kuse
all the time, constantly
ɔːl ðə taɪmˌ ˈkɒnstəntlɪ
na jedno použitie
disposable, single-use
dɪˈspəʊzəblˌ ˈsɪŋgljuːz