ja

I, (v predmete, za slovesom) me, (sám - pri zdôraznení) myself

Ja (nie) som...
I'm (not)...
aɪm (nɒt)
To som ja.
It's me.
ɪts miː
Ja nie.
Not me.
nɒt miː
Som hladný. – Aj ja.
I'm hungry. – So am I., I'm hungry. – Me too.
aɪm ˈhʌŋgrɪ - səʊ əm aɪˌ aɪm ˈhʌŋgrɪ -ˌεmˈiː tuː
Bola rovnako stará ako ja.
She was the same age as myself/me.
ʃɪ wɒz ðə seɪm eɪdʒ əz maɪˈsεlf/miː
Daj mi to.
Give it to me.
gɪv ɪt tə miː
Poďme ku mne. (domov)
Let's go to my place.
lεts gəʊ tə maɪ pleɪs
Mne to hovor! (ja viem najlepšie)
You're telling me!
jʊə ˈtεlɪŋ miː!
Ja za to nemôžem.
It's not my fault., I'm not to blame for it.
ɪts nɒt maɪ fɔːltˌ aɪm nɒt tə bleɪm fə ɪt
To sa ma netýka.
That doesn't apply to me.
ðæt ˈdʌznt əˈplaɪ tə miː
Daj mi pokoj!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Nezahrávaj sa so mnou.
Don't mess with me!
dəʊnt mεs wɪθ miː!
Poď so mnou.
Come with me.
kʌm wɪθ miː
Čo ja viem?
Ask me another., Don't ask me., Search me.
ɑːsk miː əˈnʌðəˌ dəʊnt ɑːsk miːˌ sɜːtʃ miː
pre mňa za mňa
for all I care
fə ɔːl aɪ kεə