hrubý

thick, (drsný) rough, (nevychovaný, surový) rude

To je hrubá lož.
That's a dirty lie.
ðæts ə ˈdɜːtɪ laɪ
Nakrájaj mäso na hrubé plátky.
Slice the meat thickly.
slaɪs ðə miːt ˈθɪklɪ
hrubé správanie
crude/vulgar behaviour
kruːd/ˈvʌlgə bɪˈheɪvjə
urobiť hrubú čiaru za čím
draw a line under sth
drɔː ə laɪn ˈʌndə