hodina

hour, (pri určovaní času) o'clock, (vyučovacia) class

Koľko je hodín?
What time is it?, What's the time?
wɒt taɪm ɪz ɪt?ˌ wɒts ðə taɪm?
Je desať hodín dopoludnia/večer.
It's ten (o'clock) a.m./p.m..
ɪts tεn (əˈklɒk)ˌeɪˈεm/ˌpiːˈεm
Koľko to stojí na hodinu?
How much is it per/an hour?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə/ən aʊə?
Som platený od hodiny.
I am paid by the hour.
aɪ əm peɪd baɪ ðiː aʊə
Je to asi hodina chôdze.
It's about an hour's walk.
ɪts əˈbaʊt ən aʊəz wɔːk
Išli sme rýchlosťou 80 km za hodinu.
We travelled at 80 km per hour.
wiː ˈtrævəld æt ˈeɪtɪ ˈkɪləˌmiːtəz pə aʊə
Čítal som (si) to na hodine.
I read it in class.
aɪ rεd ɪt ɪn klɑːs
Teraz máme hodinu dejepisu.
We have a history class now.
wiː hæv ə ˈhɪstrɪ klɑːs naʊ
Majú otvorené 24 hodín denne.
They are open 24 hours a day/round the clock.
ðeɪ ɑː ˈəʊpn ˈtwεntɪˌfɔː aʊəz ə deɪ/raʊnd ðə klɒk
Píše už celé hodiny.
He's been writing for hours (now).
hiːz bɪn ˈraɪtɪŋ fə aʊəz (naʊ)
Dáva/Chodí na hodiny angličtiny.
She gives/takes English lessons.
ʃɪ gɪvz/teɪks ˈɪŋglɪʃ ˈlεsnz
rozvrh hodín
timetable
ˈtaɪmˌteɪbl
o pol/štvrť hodiny
in half an/quarter of an hour
ɪn hɑːf ən/ˈkwɔːtə əv ən aʊə
hodina a pol
an hour and a half
ən aʊə ænd ə hɑːf
trištvrte hodiny
three quarters of an hour
θriː ˈkwɔːtəz əv ən aʊə
v úradných hodinách
in the office/the business hours
ɪn ðiː ˈɒfɪs/ðə ˈbɪznɪs aʊəz
návštevné hodiny
visiting hours
ˈvɪzɪtɪŋ aʊəz
mimo ordinačných hodín
outside surgery hours
ˌaʊtˈsaɪd ˈsɜːdʒərɪ aʊəz
dopoludňajšie/ranné hodiny
morning hours
ˈmɔːnɪŋ aʊəz
neskorá nočná hodina
late night hour
leɪt naɪt aʊə