hneď, ihneď

1(okamžite) immediately, at once, (rovno) straight/right away

Hneď! (teraz)
Now!
naʊ!
Príď hneď ráno.
Come first thing in the morning.
kʌm fɜːst θɪŋ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Hneď všetkých odsudzuje.
He is quick to condemn people.
hɪ ɪz kwɪk tə kənˈdεm ˈpiːpl
Nenechá sa hneď tak vytočiť.
He is slow to anger.
hɪ ɪz sləʊ tə ˈæŋgə
Hneď ako príde...
As soon as he comes..., The minute he comes...
əz suːn əz hɪ kʌmzˌ ðə ˈmɪnɪt hɪ kʌmz
Urob to ihneď.
Do it (right) now!, Do it right away!
dʊ ɪt (raɪt) naʊ!ˌ dʊ ɪt raɪt əˈweɪ!
hneď vedľa
right next door
raɪt nεkst dɔː
hneď ako...
as soon as ..., no sooner ... than, the moment (when) ...
əz suːn əzˌ nəʊ ˈsuːnə ... ðænˌ ðə ˈməʊmənt (wεn)
hneď ako budete môcť/sa vám to bude hodiť
at your earliest convenience
æt jɔː ˈɜːlɪəst kənˈviːnɪəns
hneď zrána
first thing in the morning
fɜːst θɪŋ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ

2(o chvíľu) in a moment/minute, in a (short) while, in the blink of an eye

Hneď prídem. (vrátim sa)
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Hneď prídem. (dorazím)
I'll be right there., I'll be there in a moment.
aɪl biː raɪt ðεəˌ aɪl biː ðεə ɪn ə ˈməʊmənt
Hneď som pri vás.
I'll be right with you.
aɪl biː raɪt wɪθ juː