hlavný

main, chief, principal

Hlavné je, aby...
The main thing is that...
ðə meɪn θɪŋ ɪz ðæt
Ako hlavný chod/hlavné jedlo bude...
The main course will be...
ðə meɪn kɔːs wɪl biː
V hlavnej úlohe/hlavných úlohách... (filmu)
Starring...
stɑːrɪŋ
hlavný hrdina čoho, v čom
the main character, protagonist of sth
ðə meɪn ˈkærɪktəˌ prəʊˈtægənɪst
na hlavnej stanici
at the main station
æt ðə meɪn ˈsteɪʃən
hlavná cesta/ulica
main road/street
meɪn rəʊd/striːt
v hlavnej sezóne (dovoleniek ap.)
in the peak/high season
ɪn ðə piːk/haɪ ˈsiːzn
v hlavnom vysielacom čase (televízie)
in the prime time/(BrE) peak time
ɪn ðə praɪm taɪm/piːk taɪm