hlásiť

čo komu report sth to sb, (verejne ap.) announce sth, (upovedomiť) notify sb/sth

Hlásim sa na vysokú školu.
I've applied for admission to a university.
aɪv əˈplaɪd fə ədˈmɪʃən tə əˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Hláste sa zajtra u mňa.
Report to me tomorrow.
rɪˈpɔːt tə miː təˈmɒrəʊ
Kto sa hlási? (v škole)
Who wants to reply/answer?
huː wɒnts tə rɪˈplaɪ/ˈɑːnsə?
Hlási sa niekto dobrovoľne?
(Are there) any volunteers?
(ɑː ðεə) ˈεnɪˌvɒlənˈtɪəz?
Včera to hlásili v rádiu.
It was reported on the radio yesterday., It was announced on the radio yesterday.
ɪt wɒz rɪˈpɔːtɪd ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ ˈjεstəˌdeɪˌ ɪt wɒz əˈnaʊnst ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ ˈjεstəˌdeɪ