forma

form, shape

Žiadosti v písomnej forme...
Applications in written form...
ˌæplɪˈkeɪʃənz ɪn ˈrɪtn fɔːm
Snažím sa udržovať vo forme.
I try to keep in shape.
aɪ traɪ tə kiːp ɪn ʃeɪp
Nie som vo forme.
I am out of shape.
aɪ əm aʊt əv ʃeɪp
Opäť je vo forme.
He got back into shape.
hɪ gɒt bæk ˈɪntə ʃeɪp
vo forme čoho
in the form of sth
ɪn ðə fɔːm