držať sa

hold (on) to sth, (zostávať) keep, stay

Drž sa! (povzbudenie ap.)
Hang on (in there)!
hæŋ ɒn (ɪn ðεə)!
Pevne sa držte.
Hold fast/tight.
həʊld fɑːst/taɪt
Držte sa pohromade.
Stick together.
stɪk təˈgεðə
Drž sa vpravo. (na ceste ap.)
Keep to your/the right.
kiːp tə jɔː/ðə raɪt
Drž sa pokynov!
Follow the instructions!
ˈfɒləʊ ðiː ɪnˈstrʌkʃənz!
Drž sa od neho ďalej.
Stay away from him.
steɪ əˈweɪ frɒm hɪm
Sotva sa držím na nohách.
I can hardly stand., I'm dead on my feet.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ stændˌ aɪm dεd ɒn maɪ fiːt