druhý

(the) second, (iný) (the) other, else

Skončil/Dobehol druhý.
He finished/came in second.
hɪ ˈfɪnɪʃt/keɪm ɪn ˈsεkənd
Na druhý deň...
On the next day..., The day after...
ɒn ðə nεkst deɪˌ ðə deɪ ˈɑːftə
To je druhá strana mince.
This is the other side of the coin.
ðɪs ɪz ðiː ˈʌðə saɪd əv ðə kɔɪn
na jednej strane... a na druhej strane
on (the) one hand... on the other hand
ɒn (ðə) wʌn hænd... ɒn ðiː ˈʌðə hænd
Ako každý druhý...
Like every other...
laɪk ˈεvrɪ ˈʌðə
Je to druhý Maradona.
He is another Maradona.
hɪ ɪz əˈnʌðəˌmærəˈdɒnə
Pomáhajú jeden druhému.
They help each other.
ðeɪ hεlp iːtʃ ˈʌðə
Kričali jeden cez druhého.
They shouted over each other., They were all shouting at once.
ðeɪ ʃaʊtɪd ˈəʊvə iːtʃ ˈʌðəˌ ðeɪ wɜː ɔːl ʃaʊtɪŋ æt wʌns
Obsadil druhé miesto.
He took the second place.
hɪ tʊk ðə ˈsεkənd pleɪs
Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.
Do as you would be done by.
dʊ əz juː wʊd biː dʌn baɪ
chytiť druhý dych
get a/one's second wind
gεt ə/ ˈsεkənd wɪnd
každý druhý deň
every other/second day, on alternate days
ˈεvrɪ ˈʌðə/ˈsεkənd deɪˌ ɒn ɔːlˈtɜːnɪt deɪz
po druhé (pri vypočítavaní)
secondly
ˈsεkəndlɪ
na druhú (umocnený)
to the power of two, squared
tə ðə ˈpaʊə əv tuːˌ ˈskwεəd
druhá odmocnina
square root
skwεə ruːt
z druhej ruky (informácia ap.)
at second-hand, on the grapevine
æt ˈsεkəndhændˌ ɒn ðə ˈgreɪpˌvaɪn