drevo

wood, (stavebný materiál) timber, (hl. AmE) lumber

Spí ako drevo.
He sleeps like a log.
hɪ sliːps laɪk ə lɒg
Na tenis som (hrozné) drevo.
I am hopeless at tennis.
aɪ əm ˈhəʊplɪs æt ˈtεnɪs
tvrdé/mäkké drevo
hard/soft wood
hɑːd/sɒft wʊd
práca s drevom
woodworking
ˈwʊdˌwɜːkɪŋ