dovoľovať si

dare, na koho (byť drzý) be impudent/insolent/cheeky with sb

Dovoľujem si vás požiadať...
I take the liberty to ask you/of asking you...
aɪ teɪk ðə ˈlɪbətɪ tə ɑːsk juː/əv ɑːskɪŋ juː
Čo si to dovoľujete!
How dare you!
haʊ dεə juː!
Príliš si dovoľuje.
He is taking liberties., He is too daring.
hɪ ɪz ˈteɪkɪŋ ˈlɪbətɪzˌ hɪ ɪz tuː ˈdεərɪŋ