dotknúť sa, dotýkať sa

koho/čoho touch sb/sth, (prstami) finger sth, (ublížiť) koho hurt

Ani som sa toho nedotkol!
I didn't (even) touch it!
aɪ ˈdɪdnt (ˈiːvn) tʌtʃ ɪt!
Dúfam, že som sa vás nedotkol.
I hope I didn't offend you.
aɪ həʊp aɪ ˈdɪdnt əˈfεnd juː
Jeho poznámka sa ma dotkla.
I was hurt by his remark.
aɪ wɒz hɜːt baɪ hɪz rɪˈmɑːk
Dotkol som sa jej citov.
I hurt her feelings.
aɪ hɜːt hə ˈfiːlɪŋz
Dotkla sa niekoľkých kontroverzných tém.
She touched (up)on several controversial subjects.
ʃɪ tʌtʃt (ʌp)ɒn ˈsεvrəlˌkɒntrəˈvɜːʃəl ˈsʌbdʒɪkts
Nedotýkať sa!
Do not touch!
dʊ nɒt tʌtʃ!
Nedotýkajte sa mojich kníh!
Don't touch my books!
dəʊnt tʌtʃ maɪ bʊks!
Nedotýkaj sa ma!
Don't touch me!
dəʊnt tʌtʃ miː!
Ani sa toho nedotkni!
Keep your hands off!
kiːp jɔː hændz ɒf!