dosť

enough, (pomerne) rather, (celkom) quite

Máme dosť času.
We have enough time.
wiː hæv ɪˈnʌf taɪm
Mali ste dosť? (o jedle)
Have you had enough?
hæv juː hæd ɪˈnʌf?
toho mám dosť.
I'm (sick and) tired of it., I'm fed up with it.
aɪm (sɪk ænd) ˈtaɪəd əv ɪtˌ aɪm fεd ʌp wɪθ ɪt
Tak teraz mám toho už dosť!
Now I have had enough!
naʊ aɪ hæv hæd ɪˈnʌf!
Je dosť chladno.
It is rather cold.
ɪt ɪz ˈrɑːðə kəʊld
Je dosť dobrý.
He is pretty/quite good.
hɪ ɪz ˈprɪtɪ/kwaɪt gʊd
Je dosť bystrá na to, aby to vedela.
She is clever enough to know that.
ʃɪ ɪz ˈklεvə ɪˈnʌf tə nəʊ ðæt
Dosť na tom, že...
It's bad enough that...
ɪts bæd ɪˈnʌf ðæt
viac než dosť
more than enough, enough and to spare
mɔː ðæn ɪˈnʌfˌ ɪˈnʌf ænd tə spεə
dosť často
quite often
kwaɪt ˈɒftn