dosiahnuť

na čo reach sth, (domôcť sa) achieve, accomplish sth

Dosiahol svoj cieľ.
He achieved/reached his goal.
hɪ əˈtʃiːvd/riːtʃt hɪz gəʊl
Čo tým dosiahneš?
What will you achieve this way?
wɒt wɪl juː əˈtʃiːv ðɪs weɪ?
Nič sme nedosiahli.
We achieved nothing.
wiː əˈtʃiːvd ˈnʌθɪŋ
Niečo v živote dosiahol.
He achieved something.
hɪ əˈtʃiːvd ˈsʌmθɪŋ
Teploty dosiahli 30 stupňov.
Temperatures reached the thirties.
ˈtεmprɪtʃəz riːtʃt ðə ˈθɜːtɪz
Nedosiahnem na hornú policu.
I can't reach the top shelf.
aɪ kɑːnt riːtʃ ðə tɒp ʃεlf
Škody dosiahli sumu...
The damage amounted to...
ðə ˈdæmɪdʒ əˈmaʊntɪd tə
Hodnoty dosiahli rekordnú úroveň.
The values hit record levels.
ðə ˈvæljuːz hɪt ˈrεkɔːd ˈlεvlz
Dosiahla plnoletosť.
She's come of age.
ʃiːz kʌm əv eɪdʒ
Vždy musí dosiahnuť svoje.
He must always get his way.
hɪ mʌst ˈɔːlweɪz gεt hɪz weɪ
dosiahnuť vrchol
to (reach a) peak
tə (riːtʃ ə) piːk
dosiahnuť na dno (vo vode)
touch bottom, touch/reach the ground
tʌtʃ ˈbɒtəmˌ tʌtʃ/riːtʃ ðə graʊnd