dopredu

1(posun vpred) forward, ahead, (do prednej časti) to the front

Pozeraj/Dívaj sa dopredu!
Look ahead!
lʊk əˈhεd!
Musíme myslieť dopredu.
We have to think ahead.
wiː hæv tə θɪŋk əˈhεd
Sadnem si dopredu. (v aute)
I'll sit in the front., (I'm riding) shotgun!
aɪl sɪt ɪn ðə frʌntˌ (aɪm ˈraɪdɪŋ) ˈʃɒtˌgʌn!
Hodiny idú o päť minút dopredu.
The clock is five minutes fast.
ðə klɒk ɪz faɪv ˈmɪnɪts fɑːst

2(vopred) in advance, beforehand, ahead

Vedel som to dopredu.
I knew it in advance.
aɪ njuː ɪt ɪn ədˈvɑːns
oznámenie sedem dní dopredu
seven days' notice
ˈsεvn deɪz ˈnəʊtɪs