doplatiť

1(úplne zaplatiť) čo pay (up) (the rest of sth), (priplatiť si) pay sth extra

Kto to doplatí?
Who's gonna pay the rest?
huːz ˈgɒnə peɪ ðə rεst?
Budete musieť doplatiť desať eur.
You'll have to pay ten euros extra.
juːl hæv tə peɪ tεn ˈjʊərəʊz ˈεkstrə
Tí sa nedoplatia!
They'll pay through the nose!
ðeɪl peɪ θruː ðə nəʊz!

2(utrpieť škodu) na čo pay, suffer for sth, suffer the consequences of sth

Na toto doplatíš.
You'll pay for this.
juːl peɪ fə ðɪs
Na svoju nepozornosť doplatil životom.
He paid for his inattention with his life.
hɪ peɪd fə hɪzˌɪnəˈtεnʃən wɪθ hɪz laɪf
Kto doplatí na globálne otepľovanie?
Who will suffer the consequences of global warming?
huː wɪl ˈsʌfə ðə ˈkɒnsɪkwənsɪz əv ˈgləʊbl wɔːmɪŋ?
Najviac na to doplatil on.
He's the biggest loser.
hiːz ðə bɪgɪst ˈluːzə