dokázať

1(tvrdenie ap.) čo prove sth, (ukázať) demonstrate, show

Nech to dokáže!
Let him prove it!
lεt hɪm pruːv ɪt!
Dokáž, že nemám pravdu!
Prove me wrong!
pruːv miː rɒŋ!
Ale to nič nedokazuje.
But that proves nothing.
bət ðæt pruːvz ˈnʌθɪŋ

2(zvládnuť) manage sth, (dosiahnuť) achieve, (byť schopný) be able to do sth

Dokázali sme to!
We did it!, We made it!
wiː dɪd ɪt!ˌ wiː meɪd ɪt!
Ty to dokážeš!
You can do it!
juː kən dʊ ɪt!
Dokázal sa s tým vyrovnať.
He managed to cope/deal with it.
hɪ ˈmænɪdʒd tə kəʊp/diːl wɪθ ɪt
Čo si tým chcel dokázať?
What did you hope to achieve?
wɒt dɪd juː həʊp tə əˈtʃiːv?
Nedokázal to.
He failed (to do it.)
hɪ feɪld (tə dʊ ɪt)
Nedokáže to pochopiť.
She is unable to understand it.
ʃɪ ɪz ʌnˈeɪbl təˌʌndəˈstænd ɪt
Nedokázal povedať nie.
He couldn't say no.
hɪ ˈkʊdnt seɪ nəʊ
To ma dokáže fakt nasrať!
It really pisses me off.
ɪt ˈrɪəlɪ pɪsɪz miː ɒf
To nedokáže každý.
Not everyone can do that.
nɒt ˈεvrɪˌwʌn kən dʊ ðæt
dokázať to (zvládnuť)
make it, do it
meɪk ɪtˌ dʊ ɪt