dodržať

čo keep sth, (pravidlá ap.) observe, abide by sth

Dodržal som slovo/sľub.
I kept my word/promise
aɪ kεpt maɪ wɜːd/ˈprɒmɪs
Nedodržal svoj sľub.
He failed to keep his promise.
hɪ feɪld tə kiːp hɪz ˈprɒmɪs
Nedodržali zmluvu.
They breached the contract.
ðeɪ briːtʃt ðə ˈkɒntrækt
Dodržíme termín. (dokončenia ap.)
We'll meet the deadline.
wiːl miːt ðə ˈdεdˌlaɪn
Nedodržali stanovený termín.
They missed the deadline.
ðeɪ mɪst ðə ˈdεdˌlaɪn