dochádzať

attend sth, (míňať sa) be running out, (nastávať) happen

Dochádza nám palivo.
We are running out of fuel.
wiː ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv fjʊəl
Dochádzajú baterky.
The batteries are low.
ðə ˈbætəriːz ɑː ləʊ
Dochádza mi trpezlivosť.
I'm losing my patience.
aɪm ˈluːzɪŋ maɪ ˈpeɪʃəns
Občas dochádza k tomu, že...
It sometimes happens that...
ɪt ˈsʌmˌtaɪmz ˈhæpnz ðæt
Stále im nedochádza, aké je to nebezpečné.
They still don't realize/get how dangerous it is.
ðeɪ stɪl dəʊnt ˈrɪəˌlaɪz/gεt haʊ ˈdeɪndʒərəs ɪt ɪz
Už mu to dochádza. (začína chápať)
It's slowly dawning on him.
ɪts ˈsləʊlɪ dɔːnɪŋ ɒn hɪm