dobre

well

Tak dobre. (súhlas)
All right, then.
ɔːl raɪtˌ ðεn
Dobre! (uznanie)
Well done!, Good job!
wεl dʌn!ˌ gʊd dʒɒb!
Urobil si dobre.
You did the right thing.
juː dɪd ðə raɪt θɪŋ
Nie je mi dobre.
I'm not feeling well.
aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl
To znie dobre. (návrh ap.)
That sounds good.
ðæt saʊndz gʊd
Myslí to dobre, ale...
She means well but...
ʃɪ miːnz wεl bət
Dobre mu tak!
It serves him right!
ɪt sɜːvz hɪm raɪt!
Je to dobre platené miesto.
It's a well-paid job.
ɪts ə wεlpeɪd dʒɒb
Tvrdý alkohol mi nerobí dobre.
Liquors don't agree with me.
ˈlɪkəz dəʊnt əˈgriː wɪθ miː
Mám sa dobre.
I'm (doing) fine., I'm well.
aɪm (ˈduːɪŋ) faɪnˌ aɪm wεl
Maj sa dobre.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Dobre ovláda angličtinu.
He has a good command of English.
hɪ hæz ə gʊd kəˈmɑːnd əv ˈɪŋglɪʃ
Všade dobre, doma najlepšie.
East (or) West, home's best., There's no place like home., Home, sweet home.
iːst (ɔː) wεstˌ həʊmz bεstˌ ðεəz nəʊ pleɪs laɪk həʊmˌ həʊmˌ swiːt həʊm